CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO TẠI TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN VIETWATER 2021

CONFERENCE PROGRAMMES
@VIETWATER 2021 VIRTUAL EVENT
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
TẠI TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN VIETWATER 2021
Ngày: Ngày 10-11 tháng 11, 2021                  
Date: 10 – 11th November, 2021
Địa điểm (Venue): Virtual (Trực tuyến)
Đơn vị tổ chức: Informa Markets | SES Vietnam
Hosted by: Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)
Đơn vị Chủ trì: Hội Cấp Thoát nước Việt Nam

Supported by:  Ministry of Construction of Vietnam
Hỗ trợ bởi:      Bộ Xây dựng Việt Nam
DRAFT CONFERENCE PROGRAMME/DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Date Time Topic Platform Organiser
Day 1 – 10th November 9:00-11:15AM
VN Time
Opening Ceremony & 1st Day Conference: “Water Supply Solutions for Mekong Delta areas to adapt to climate change
Lễ Khai Mạc Triển lãm và Hội thảo Ngày 1
“Giải pháp cấp nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”
Zoom Platform/Swapcard Informa Markets Vietnam & VWSA
Day 1 – 10th November 2:00-3:00PM Taiwan Excellence Water Treatment Webinar– Toward Water 4.0
Hội thảo trực tuyến 2021 Taiwan Excellence và vấn đề xử lý nước -Hướng tới Công nghệ 4.0
Zoom Platform/Swapcard Bureau of Foreign Trade
 and
Taiwan External Trade Development Council
Day 2 – 11th November 9:00-11:15
AM
2nd Day Conference: “Solutions to Urban Drainage, Wastewater Treatment & Flood Control to adapt to Climate Change”
Hội thảo Ngày 2: “Thoát nước, Xử lý nước thải & Kiểm soát úng ngập đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu”
Zoom Platform/Swapcard Informa Markets Vietnam & VWSA
Day2– 11th November 13:30-15:45PM Conference: “Digital Transformation of Vietnam&;s Water Industry”
Hội thảo: “Chuyển đổi số ngành nước Việt Nam”
Zoom Platform/Swapcard Informa Markets Vietnam & VWSA
 
Hội thảo Ngày 1: “Giải pháp cấp nước vùng Đồng bằng Sông Cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu”
1st Day Conference&;s Theme: “Water Supply Solutions for Mekong Delta areas to adapt to climate change”
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Ngày-Day 1: Morning of 10th November 2021 | Sáng ngày 10 tháng 11, 2021.
Địa điểm (Venue): Virtual (Trực tuyến)
Organized by: Informa Markets
Đơn vị tổ chức: Informa Markets
Hosted by: Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)
Chủ trì bởi: Hội Cấp Thoát nước Việt Nam
Supported by: Ministry of Construction of Vietnam
Hỗ trợ bởi: Bộ Xây dựng Việt Nam
CONFERENCE PROGRAMME/CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Time/Thời gian Chủ đề/Topic Speaker/Diễn giả
9.00 – 9.05 am Opening speech/Phát biểu khai mạc Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch, Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Mr. Nguyen Ngoc Diep, Chairman of Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)
9.05-9.10 am Opening speech/Phát biểu khai mạc Mr. BT Tee, General Director, Informa Markets Vietnam
Ông BT Tee, Tổng giám đốc, Công ty Informa Markets Vietnam
9.10-9.15 am Opening remarks/Phát biểu chào mừng Đai diện Bộ Xây dựng
Representative from Ministry of Construction
9.15 – 9.30 Opening remarks/Phát biểu chào mừng Professor Kala Vairavamoorthy, Executive Director, International Water Association (IWA)
Giáo sư Kala Vairavamoorthy, Giám đốc điều hành, Hiệp hội Nước Quốc tế
9.30-9.45 am Quy hoạch cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long -Các giải pháp
Water supply planning in the Mekong Delta – Solutions
TS. Trần Anh Tuấn, Phó Chủ Tịch, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam,

Dr. Tran Anh Tuan, Vice Chairman of Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA)
9.45-10.00 am Tác động của An ninh phi truyền thống đối với nguồn nước Đồng bằng Sông Cửu Long
Impact of non-traditional security on water resources in the Mekong Delta
Đại diện Bộ tài nguyên và Môi trường
Representative from Ministry of Natural Resources & Environment
10.00-10.20 Cấp nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long – bài học kinh nghiệm và kiến nghị
Water supply in the Mekong Delta_ Lessons learned and recommendations
Chuyên gia cấp cao về nước, Ngân hàng thế Giới tại Việt Nam
Water and Sanitation Senior Specialist, World Bank in Vietnam
10.20-10.40 am An ninh cấp nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Kinh nghiệm từ Úc
Water supply security in the context of climate change – An experience from Australia
Tiến sỹ Trần Văn Huy, Điều phối quốc tế, Hội Nước Úc
Dr Huy Van Tran, International Coordinator, Australian Water Association
10.40-10.50 am Giải pháp tránh lãng phí nước và năng lượng quốc gia từ Neoperl

Saving water and energy with Neoperl: "The Solution"
Ông Armin Tettamant -Trưởng ban Dự án tiết kiệm nước toàn cầu -Tập đoàn Neoperl
Mr. Armin Tettamant -Head of Worldwide Water-saving Projects within the Neoperl Group
10.50-11.10 am Panel Discussion/Thảo luận Điều phối: TS. Trần Anh Tuấn, Phó Chủ Tịch, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam
Moderator: Dr. Tran Anh Tuan, Vice Chairman of Vietnam Water Supply and Sewerage Association (VWSA)
11.10-11.15 am Tổng kết Hội thảo/End of Conference
 
Hội thảo Sáng Ngày 2: “Thoát nước, Xử lý nước thải & Kiểm soát úng ngập đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu”
2nd Day Morning Conference: “Solutions to Urban Drainage, Wastewater Treatment & Flood Control to adapt to Climate Change”
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Ngày-Day 2: Morning of 11th November 2021 | Sáng ngày 11 tháng 11, 2021.
Địa điểm (Venue): Virtual (Trực tuyến)
Organized by: Informa Markets
Đơn vị tổ chức: Informa Markets
Hosted by: Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)
Chủ trì bởi: Hội Cấp Thoát nước Việt Nam
Supported by: Ministry of Construction of Vietnam
Hỗ trợ bởi: Bộ Xây dựng Việt Nam
CONFERENCE PROGRAMME/CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Time/Thời gian Chủ đề/Topic Speaker/Diễn giả
9.00 – 9.05 am Opening speech/Phát biểu khai mạc Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ Tịch, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam
Mr. Nguyen Ngoc Diep, Chairman of Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)
9.05-9.10 am Opening speech/Phát biểu khai mạc Mr. BT Tee, General Director, Informa Markets Vietnam
Ông BT Tee, Tổng giám đốc, Công ty Informa Markets Vietnam
9.10-9.25 am Thoát nước và lý nước thải-Thực trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới
Drainage and wastewater treatment – Current situation and development orientation in the future
Đai diện Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng
Representative from Ministry of Construction
9.25-9.40 am Các Công nghệ Thoát nước và Xử lý nước thải phù hợp thích ứng với Biến đổi khí hậu
Appropriate Drainage and Sewerage, Wastewater Treatment Technologies to adapt to climate change challenges
GS. TS Nguyễn Việt Anh, Phó chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, Viện trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE)
Prof. Dr. Nguyen Viet Anh – Vice Chairman of VWSA, Director of IESE, Hanoi University of Civil Engineering.
9.40-9.50 am Kinh nghiệm về hoạt động Thoát Nước và xử lý nước thải của Công ty CP Nước -Môi trường Bình Dương (BIWASE)
Experience in water and wastewater treatment activities of Binh Duong Water – Environment Joint Stock Company (BIWASE)
Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Nước -Môi trường Bình Dương (BIWASE)
Representative from leader of Binh Duong Water – Environment Joint Stock Company (BIWASE)

 
9.50-10.05 am Đề xuất xây dựng chính sách phù hợp để phát triển thoát nước bền vững, chống ngập úng đô thị
Recommendations on appropriate policies for enhancing Sustainable drainage systems (SUDS) to prevent urban flooding
Tiến sỹ Tim McGrath, Đại diện từ GIZ
Dr. Tim McGrath, Representative from GIZ
10.05-10.20 am Thực trạng và giải pháp chống ngập úng đô thị tại Hà Nội
Situation and solutions to combat urban flooding in Hanoi
Đại diện lãnh đạo từ Công ty TNHH MTV Thoát Nước Hà Nội

Representative from leader Hanoi Drainage One Member Company Limited
10.20-10.35 am Thực trạng và giải pháp chống ngập úng đô thị tại Tp. Hồ Chí Minh
Situation and solutions to combat urban flooding in HCM City
Đại diện lãnh đạo từ Công ty TNHH MTV Thoát Nước Đô Thị TP.HCM
Representative from leader of HCM Drainage One Member Company Limited
10.35-10.45 am Chiến lược quản lý rủi ro ngập lụt bằng kỹ thuật giảm lực cản của nước
Flood Risk Management Strategy by the Drag Reduction Technique
Tiến sỹ Walid Bouchenafa
Kỹ sư về Thủy lực
Phòng chiến lược, Công ty SNF

Dr Walid Bouchenafa,
Engineer, Phd in Hydraulic
SNF Strategy Department
10:45 – 11:00 AM Thoát nước đô thị, xử lý nước thải, kiểm soát lũ lụt
Urban drainage, wastewater treatment, flood control
Ông Moh Tiing Liang, Phó Giám đốc, Hợp tác Công nghiệp và Công nghệ, PUB, Cơ quan Nước Quốc gia Singapore
Mr Moh Tiing Liang, Deputy Director, Industry and Technology Collaboration, PUB, Singapore&;s National Water Agency
11:00 – 11:10 AM Panel Discussion/Thảo luận GS. TS Nguyễn Việt Anh, Phó chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Prof. Dr. Nguyen Viet Anh, Vice Chairman of Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)
11.10-11.15 am Tổng kết Hội thảo/End of Conference
 
Hội thảo chiều Ngày 2: “Chuyển đổi số ngành nước Việt Nam”
Conference 2nd Day Afternoon: “Digital Transformation of Vietnam&;s water industry”
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Ngày-Day 2: Afternoon of 11th November 2021 | Buổi chiều ngày 11 tháng 11, 2021.
Địa điểm (Venue): Virtual (Trực tuyến)
Organized by: Informa Markets
Đơn vị tổ chức: Informa Markets
Hosted by: Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)
Chủ trì bởi: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Supported by: Ministry of Construction of Vietnam
Hỗ trợ bởi: Bộ Xây dựng Việt Nam
CONFERENCE PROGRAMME/CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Time/Thời gian Chủ đề/Topic Speaker/Diễn giả
1.30 – 1.35 pm Opening speech/Phát biểu khai mạc Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch, Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Mr. Nguyen Ngoc Diep, Chairman of Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)

 
1.35-1.40 pm Opening speech/Phát biểu khai mạc Mr. BT Tee, General Director, Informa Markets Vietnam
Ông BT Tee, Tổng giám đốc, Công ty Informa Markets Vietnam

 
1.40-2.00 pm Giới thiệu về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 2030
Introduction about National Digital Transformation Program until 2030
Đại diện từ Bộ Thông tin và Truyền thông
Representative from Ministry of Information and Communications
2.00-2.15 pm Công nghệ thông minh chống thất thoát thất thu – kinh nghiệm từ Dự án P4G of VWSA/WIPLAT/VUCICO/HADUWACO/HUCE
Smart technology to prevent non-revenue Water – experience from Project P4G of VWSA/WIPLAT/VUCICO/HADUWACO/HUCE
Ông Võ Duy Quý – Tổng Giám đốc, VUCICO Việt Nam

Mr. Vo Duy Quy – General Director, VUCICO Vietnam
2.15-2.30 pm Kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số của Công ty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu (BWACO)
Experience in implementing digital transformation of BWACO

 
Đại diện Công ty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu (BWACO)

Representative of Ba Ria Vung Tau Water Supply JSC (BWACO)

2.30-2.45 pm Chuyển đổi số tại Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh (QUAWACO): Những khó khăn, thách thức và kết quả bước đầu
Digital transformation of Quang Ninh Water Supply Company: Challenges, Difficulties and Initial results

Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh (QUAWACO)

Representative of Quang Ninh Water Supply Company
2.45-3.00 pm Dữ liệu, Số hóa và IOT – Chuyển đổi quản lý nước
Data, Digitalization and IOT – Transforming water management
Ông Stephen Major, Trưởng các ngành công nghiệp số,
Stephen Major, Digital Industries Lead -Utility Sector, Nokia Customer Experience Digital Industries group, Member of Finish Water Forum
3.00-3.15 pm Các yêu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho chuyển đổi số.
Requirements on building a database for digital transformation

 
Đại diện Doanh nghiệp ngành nước.
Invite 1 company in water industry to share
3.15 – 3.30 pm Công nghệ thông minh đảm bảo cấp nước an toàn
Smart Water Solutions to ensure safe water supply
Mời đại diện Doanh nghiệp (nhà tài trợ) phát biểu
Invite Sponsors to speak
3.30-3.40 pm Panel Discussion/Thảo luận Điều phối: GS. TS Nguyễn Việt Anh, Phó chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Moderator: Prof. Dr. Nguyen Viet Anh, Vice Chairman of Vietnam Water Supply & Sewerage Association (VWSA)
3.40-3.45 pm Tổng kết Hội thảo/End of Conference

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyển sinh 2021-1