09 Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước


Ngày 22/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Ban hành kèm theo Quyết định là 09 Quy trình nội bộ thực hiện bao gồm 09 phụ lục.

Phụ lục 1: Quy trình cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 2

Phụ lục 2: Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Phụ lục 3: Quy trình cấp lại giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước. 

Phụ lục 4: Quy trình cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

Phụ lục 5: Quy trình gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

Phụ lục 6: Quy trình cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

Phụ lục 7: Quy trình cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn. 

Phụ lục 8: Quy trình gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn. 

Phụ lục 9: Quy trình điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Toàn văn Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT:
 
HÀ THẮM
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]