Thông báo: Tập huấn các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng đã ban hành 10 Thông tư (từ số 09…18/2019/TT-BXD) Hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.
 
Để giúp cho cán bộ của các doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng theo đúng các quy định mới nhất của Nhà nước về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức “Lớp tập huấn cập nhật các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ”.
 
1. Đối tượng:
- Lãnh đạo các doanh nghiệp;
- Trưởng, phó phòng kế hoạch, kỹ thuật của các doanh nghiệp;
- Trưởng, phó Ban, thành viên Ban quản lý dự án;
- Cán bộ làm công tác tư vấn, giám sát, lập hồ sơ dự toán công trình và làm công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng của doanh nghiệp;

2.Thời gian: 01 ngày (21/02/2020); sáng từ 8h 30” đến 12h 00”; chiều từ 13h 30” đến 17h 00”.

3. Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2, địa chỉ: Số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

4. Giảng viên: Giảng viên TS. Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng.

5. Nội dung bồi dưỡng: Các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ; bao gồm:
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 10/2019/TT-BXD Ban hành định mức xây dựng;
- Thông tư số 11/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 
- Thông tư số 12/2019/TT-BXD Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về đinh mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;
- Thông tư số 13/2019/TT-BXD Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
- Thông tư số 14/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;
- Thông tư số 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
- Thông tư số 16/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 17/2019/TT-BXD Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;
- Thông tư số 18/2019/TT-BXD Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.
 
6. Kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng: Các chi phí bao gồm: chi phí giảng viên, lớp học, tài liệu, giải khát giữa giờ và các chi phí khác phục vụ khóa học. 
- Các doanh nghiệp là Hội viên Hội CTNVN đóng góp kinh phí: 700.000 đ/học viên; 
- Các doanh nghiệp chưa là Hội viên Hội CTNVN: 800.000 đ/học viên.   

7. Hình thức thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký tham dự. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày. Thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
- Số tài khoản (VND): 1305201016520
- Ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Tràng An 

Đề nghị Quý đơn vị gửi danh sách cán bộ tham dự lớp tập huấn theo mẫu về địa chỉ Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com, hoặc mainhuy90@gmail.com trước ngày 14/02/2020.
 
Danh sách học viên tham dự lớp tập huấn cập nhật các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ
 
 STT Họ và tên Giới tính Chức vụ Điện thoạt di động
1        
       
 
Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp học, xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tươi - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam - Di động: 0946329757. Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com
 
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam
Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]