Góp ý kiến cho các định mức Kinh tế, kỹ thuật

HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM
 
 
 
 
 

Số:      /HCTVN - BCS
V/v: Góp ý kiến cho các định mức
       Kinh tế, kỹ thuật
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018
 
 
Kính gửi:    Các Hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam
         
          Bộ Xây dựng có văn bản số 19/BXD – KTXD ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc áp dụng các định mức dự toán duy trì một số dịch vụ công ích đô thị gửi Hội Cấp thoát nước (Xem Công văn kèm theo).
          Hội Cấp thoát nước Việt Nam đề nghị các Hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp, thoát nước trên cơ sở thực tiễn áp dụng các định mức này cho ý kiến cụ thể, đồng thời đề xuất những công việc chưa có trong hệ thống định mức đã công bố.
          Các ý kiến đóng góp gửi về Văn phòng Hội Cấp thoát nước Việt Nam trước ngày 10/7/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng theo địa chỉ: VP Hội Cấp thoát nước Việt Nam Tầng 19 tòa nhà văn phòng – Số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội, hoặc gửi qua Email: daonguyen.vwsa@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.
TM. HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
 
 
 
 
PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến
 Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]