Tiếp nhận Hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực Cấp thoát nước - Đợt 2

Thực hiện Quyết định số 1324/QĐ – BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng công nhận Hội Cấp thoát tnước Việt Nam (CTNVN) đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Hội CTNVN đã có công văn số 148/2017/HCTNVN – BĐT ngày 22/9/2017 và Công văn 167/HCTNVN – BĐT ngày 8/1/2018 thông báo xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 2, 3 cho cá nhân trong lĩnh vực cấp, thoát nước. 
 


Khung cảnh Buổi thi Cấp chứng chỉ hành nghề Xây dựng lĩnh vực Cấp thoát nước - Đợt 1 do Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức
 
Trong tháng 2 & 3/2018, Hội CTNVN đã nhận được 93 hồ sơ của 05 đơn vị, bao gồm: Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cấp nước.
 
Sau khi kiểm tra hồ sơ, thống nhất với Cục Hoạt động Xây dựng về mã số thi, thời gian và địa điểm thi, ngày 31/3/2018 Hội CTNVN đã tổ chức thi cho 88 người với 145 lĩnh vực hành nghề trong lĩnh vực cấp thoát nước. Kết quả thi đợt 1: 87/88 người thi đạt yêu cầu, chiếm 98,8%.    
Để tạo điều kiện cho các đơn vị hành nghề hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng cấp thoát nước, Hội CTNVN tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và tổ chức ôn thi, thi cho các đơn vị. Thông tin cụ thể như sau:
 
I. Đối tượng áp dụng
 
Cá nhân là Hội viên, cá nhân là thành viên của đơn vị Hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam, đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Thông tư số 17/2016/TT-BXD được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.
 
II. Lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng do Hội cấp chứng chỉ
 
2.1. Khảo sát xây dựng công trình cấp thoát nước, gồm: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.
2.2. Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện - cơ điện; thiết kế thông gió - cấp nhiệt; thiết kế hạ tầng kỹ thuật công trình.
2.3. Giám sát thi công xây dựng công trình cấp thóa tnước gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình và giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ công trình.
2.4. Kiểm định xây dựng công trình cấp, thoát nước.
2.5. Định giá xây dựng công trình cấp, thoát nước.
2.6. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp, thoát nước.
 
III. Dự kiến thời gian cụ thể như sau:
 
- Khu vực Miền Bắc: Tổ chức thi tại Hà Nội tháng 5. Nhận hồ sơ trước ngày 15/5/2018
- Khu vực Miền Trung: Tổ chức thi cuối tháng 5/2018. Nhận hồ sơ trước ngày 15/5/2018.
- Khu vực Miền Nam: Tổ chức thi tại Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Vĩnh Long đầu tháng 6/2018. Nhận hồ sơ trước ngày 20/5/2018.
Căn cứ vào nhu cầu thi của các đơn vị, Hội CTNVN sẽ có kế hoạch bổ sung sau.  
 
IV. Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề xây dưng
 
Điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân khi xét, cấp chứng chỉ hành nghề quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Thông tư số 17/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:
 
1. Điều kiện chung được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 
Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:
 
1.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 
1.2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:
 
a. Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ 5 (năm) năm trở lên.
b. Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hành nghề hoạt động xây dựng, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ 3 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
 
1.3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
Việc xác định về chuyên môn được đào tạo , thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc để làm cơ sở xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện theo những nguyên tắc quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.
 
2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng công trình cấp, thoát nước
 
2.1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng như trong mục II(2.1) của hướng dẫn này.
2.2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng công trình cấp, thoát nước:
Được quy định tại Điều 46 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.
3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước
3.1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng như trong mục II(2.2) của hướng dẫn này.
3.2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng 
 
Được quy định tại Điều 48 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, mục 14 “Sửa dổi, bổ sung khoản 1 Điều 48” tại Điều 1- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng  và khoản 3 Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.
 
4. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dưng công trình cấp, thoát nước 
 
4.1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng như trong mục II (2.3) của hướng dẫn này
 
4.2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
 
Được quy định tại Điều 49 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, mục 15 “Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 49” tại Điều 1 - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và khoản 4 Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.
 
5. Điều kiện cấp chứng chỉ Kiểm định xây dựng công trình cấp, thoát nước
 
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng được quy định tại Điều 50 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, mục 16 “Sửa đổi bổ sung Điều 50” tại Điều 1 - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và khoản 5 Điều 16 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.
 
6. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng công trình cấp, thoát nước
 
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được quy định tại Điều 52 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 6 Điều 16 Thông tư số 16/2016/TT-BXD.
 
7. Điều kiện cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề.
 
Điều kiện để cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 17/2016/TT-BXD gồm: Chứng chỉ cũ đã hết thời hạn sử dụng; Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề; Chứng chỉ cũ bị rách, nát; Chứng chỉ bị thất lạc.
 
 8. Điều kiện chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 
Việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Thông tư số 17/2016/TT-BXD. 
 
V. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  
 
Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề được quy định tại Điều 14 và Điều 17 Thông tư số 17/2016/TT-BXD; Điều 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD bao gồm các tài liệu sau:
 
1. Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng), cấp chuyển đổi, điều chỉnh bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề.
 
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mấu tại Phụ lục 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng. Lưu ý gửi 01 tập tin ảnh màu gốc để cỡ 4x6 định dạng JPEG để in vào chứng chỉ.
b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng).
c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm được đơn vị hội viên của Hiệp hội đang quản lý trực tiếp xác nhận về quá trình hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 02 Thông tư số 17/2016/TT-BXD (trừ trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hanh sử dụng) hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 24/2016/TT-BXD (đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề).
d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai (trừ trường họp cấp lại do chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng).
e) Chứng chỉ cũ đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng.
 
2. Thủ tục cấp lại (trường hợp chứng chỉ hành nghề rách nát, thất lạc)
 
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm có nền màu trắng.
b) Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ rách nát.
 
3. Thời hạn xét cấp lại hoặc bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề
 
Thực hiện như đối với trường hợp cấp mới 
 
4. Nội dung và thời hạn của chứng chỉ cấp lại được ghi như sau
 
a) Ghi theo đúng nội dung và thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách nát.
b) Ghi bổ sung nội dung hành nghềm theo thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp xin cấp bổ sung nội dung hành nghề.
c) Đối với trường hợp hết hạn thì nội dung và thời hạn ghi trong chứng chỉ được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.
 
VI. Trình tự, thủ tục sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 
1. Trình tự, thủ tục sát hạch, cấp chứng chỉ thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.
 
2. Đối với cá nhân là Hội viên của Hội gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tới Bộ phận tiệp nhân hồ sơ của Hội.
 
Đối với cá nhân là thành viên của đơn vị Hội viên của Hội: Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kèm theo văn bản đề nghị của đơn vị hoặc ủy quyền cho cá nhân nộp hồ sơ kèm theo giấy giới thiệu.
 
3. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi trực tiếp tại Hội hoặc thông qua đường bưu điện, hoặc qua thư điện tử.
 
4. Quy định đối với cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
 
Theo các quy định tại Điều 4 - Phụ lục 2, Quyết định số 1390/QĐ-BXD về việc ban hành Mẫu Quy chế sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 
4.1. Cá nhân được tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề khi:
 
a) Có tên trong danh sách tham dự sát hạch của Hội;
b) Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định;
c) Trường hợp cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (chưa thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề) thì nộp đơn theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính Chứng minh thư nhân dwn/Căn cước công dân và 02 ảnh màu cỡ 4x6 có nền màu trắng gửi về Hội để đăng ký tdự sát hạch.
d) Trường hợp cá nhân vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch không đạt.
đ) Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt được đăng ký sát hạch hoặc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ở các lần sát hạch tiếp theo.
 
4.2. Khi tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải tuân thủ các quy định, nội quy của Quy chế sát hạch.
 
Việc sát hạch được thực hiện trên phần mềm sát hạch được Bộ Xây dựng công bố tại trang thông tin điện tử tại địa chỉ: http://WWW.cchnxaydưng.gov.vn (hướng dẫn sử dụng được tích hợp kèm theo phần mềm). Các cá nhân tham dự sát hạch cần truy nhập vào trang thong tin để đăng ký lĩnh vực sát hạch phù hợp với lĩnh vực đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 
4.3. Công nhận kết quả sát hạch
 
a) Kết quả sát hạch đạt yêu cầu của cá nhân được Bộ phận sát hạch tổng hợp, trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng làm cơ sở xét cấp chứng chỉ hành nghề.
 
b) Đối với cá nhân đăng ký sát hạch trước khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, trong thời gian 06 tháng kề từ ngày sát hạch, cá nhân nôp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kèm theo Phiếu kết quả sát hạch do Hội cấp để được xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định.
 
5. Địa điểm tổ chức sát hạch.
 
- Tại Hà Nội
- Tại thành phố Đà Nẵng
- Tại thành phố Hồ Chí Minh
- Tại TP. Vĩnh Long
 
Thời gian và địa điểm sát hạch tại 4 khu vực nêu trên, Hội sẽ thông báo đến các đơn vị và  cá nhân sau khi đã thẩm định hồ sơ hợp lệ của các cá nhân tham gia xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.  
 
6. Chi phí sát hạch và chi phí cấp chứng chỉ:
 
- Chi phí sát hạch là 500.000 đ/lượt sát hạch một lĩnh vực; trong đó trả cơ quan nhà nước là 185.000 đ/lượt sát hạch  theo Quyết định 970/QĐ – BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng). 
- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng (theo Điều 4 Thông tư số 1728-2016/TT – BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài Chính):
+ Cấp mới: 300.000 đ/1 chứng chỉ (Ba trăm nghìn đồng).
+ Cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, điều chuyển: 150.000 đ/1 chứng chỉ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).
 
- Chi phí đánh giá 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề: 700.000 đ (bảy trăm nhìn đồng) theo Quyết định số 970/QĐ – BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng
 
Hội trân trọng thông báo và đề nghị các Đơn vị Hội viên, các Hội viên (cá nhân) nếu có nhu cầu đề nghị Hội cấp chứng chỉ ngành nghề hoạt động xây dựng. Mọi thắc mắc xin liên hệ với Ông Nguyễn Văn Tươi – Phó Giám đốc Trung tâm, di động: 094.632.9757 hoặc ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm, di động: 0912.221.637. Hồ sơ đăng ký xin gửi cho Bà Trần Mỹ Hạnh -  Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng; email:tranmyhanh118@gmail.com, di động: 097.386.1357.
 
Trân trọng cảm ơn./.
 
T/M Hội Cấp thoát nước Việt Nam
Phó Chủ tịch
 
(Đã ký)
 
PGS.TS.Nguyễn Hồng Tiến
 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]