Dự án giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Diễn đàn Ngành nước Phần Lan

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, tại Hà Nội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Diễn đàn Ngành nước Phần Lan (FWF) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác và khởi động Dự án “Phát triển Ngành nước và Vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới” do Bộ ngoại giao Phần Lan và Diễn đàn ngành nước Phần Lan tài trợ. 

Dự án được thực hiện nhằm nâng cao năng lực của VWSA và các đơn vị doanh nghiệp thành viên. Kết quả là VWSA lớn mạnh hơn, hỗ trợ và đào tạo các đơn vị doanh nghiệp hội viên trong quá trình phát triển, nâng cao chỉ số vận hành và chất lượng dịch vụ.


Lễ khởi động diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của các đại diện lãnh đạo đến từ Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, Hội Cấp thoát nước Việt Nam. 

Ông Cao Lại Quang - Chủ tịch VWSA và ông Markus Tuukkanen - Giám đốc điều hành FWF đã thay mặt hai hội ký kết biên bản hợp tác. Dự án bắt đầu từ 1.1.2017 và kết thúc vào 31.12.2019. Phần lớn hoạt động của dự án sẽ diễn ra tại Việt Nam. Tổng ngân sách của dự án là 454,118.00 EURO. 
                   

Ông Cao Lại Quang - Chủ tịch VWSA và ông Markus Tuukkanen - Giám đốc điều hành FWFphát biểu

Mục tiêu của dự án

Kết quả 1: Nâng cao năng lực của VWSA

Với một tổ chức chuyên nghiệp hơn, VWSA sẽ có nhiều khả năng để hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp hội viên của mình. Năng lực của VWSA sẽ được cải thiện bằng cách phát triển hoạt động và đào tạo cán bộ. Kết quả sẽ được thể hiện qua sự gia tăng độ hài lòng của hội viên với VWSA và số lượng thành viên tăng lên.

Đầu ra 1.1: Triển khai Khảo sát Hội viên về nhu cầu đào tạo và các mục tiêu khác của dự án (Q2/2017, Q1/2019)

Nhu cầu của VWSA (ví dụ như mục tiêu, quy định, hướng dẫn, không gian làm việc, tài chính, truyền thông, định hướng, thành viên…) sẽ được phân tích từ kết quả Khảo sát. Dựa trên kết quả phân tích này, một mô hình hoạt động cập nhật và một kế hoạch triển khai sẽ được phát triển trong hợp tác với FWF.

Đầu ra 1.2: Đào tạo cho Cán bộ của VWSA phù hợp với mô hình quản lý cập nhật 

Một kế hoạch đào tạo sẽ được phát triển, tính đến các kỹ năng hiện tại và mô hình hoạt động cập nhật. Nhân viên của VWSA sẽ được đào tạo vào nửa sau năm 2017 và tại các bước sau của dự án nếu cần thiết. Tuỳ trường hợp cụ thể, việc đào tạo có thể bao gồm đào tạo nhóm, hội thảo, đạo tạo cá nhân, tự học, trao đổi công việc hoặc đào tạo tại chỗ.

Đầu ra 1.3: Các hoạt động truyền thông được cải thiện (Q3/2017)

Truyền thông của VWSA và các Hội viên sẽ được phát triển bằng cách cải thiện các trang web và truyền thông trong các phương tiện quốc gia và địa phương và phát triển các tài liệu quảng bá.
    
 

 
Lễ ký kết biên bản hợp tác

Kết quả 2: Mở rộng mạng lưới của VWSA và Hội viên.

Một mạng lưới quan hệ hợp tác quốc gia và quốc tế rộng khắp là cơ sở để tiếp cận thông tin và dịch vụ là rất quan trọng với VWSA và các hội viên. Phương tiện để tăng cường quan hệ hợp tác là, nâng cao nhận thức và thiết lập mối quan hệ, giữa các tổ chức cũng như với các cá nhân. Việc tăng cường quan hệ hợp tác có thể được thể hiện qua các liên hệ mới, dự án hợp tác mới, thành viên mới trong các tổ chức ngành và đại diện mới trong các uỷ ban và nhóm hoạt động của ngành nước.

Đầu ra 2.1: Gia tăng quan hệ với các đối tác quốc gia (Q3/2017 - 2019)

Dự án hỗ trợ tham gia các sự kiện quốc gia, sắp xếp các cuộc họp và các chuyến công tác, phổ biến thông tin các sự kiện và hỗ trợ các hoạt động hợp tác. Thành lập Hiệp hội Bảo vệ nguồn nước cùng với các tổ chức liên quan khác như Cơ quan Môi trường Việt Nam sẽ được xem xét.

Đầu ra 2.2: Tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế (Q3/2017 - 2019)

Thông tin của sự kiện và đối tác quốc tế tiềm năng sẽ được thu thập và kết nối, sắp xếp và sắp xếp các buổi làm việc. Phát triển các tài liệu quảng bá. Tham đơn vị dự các sự kiện quốc tế và đón tiếp khách quốc tế sẽ được hỗ trợ. Cơ hội để gia nhập các tổ chức quốc tế cũng sẽ được khám phá và hỗ trợ.

Kết quả 3: Thí điểm thành công dự án cải thiện năng lực.

Một đơn vị cấp nước và một đơn vị cấp thoát nước sẽ được lựa chọn dựa trên sự tự nguyện và sẵn sàng. Các đơn vị tham gia thí điểm sẽ được hỗ trợ trong việc triển khai kế hoạch phát triển và mở rộng quy mô. Dựa trên kinh nghiệm thí điểm, Sổ tay hỗ trợ các đơn vị ngành nước sẽ được phát triển cho VWSA.

Đầu ra 3.1: Hỗ trợ phát triển và thực hiện kế hoạch hành động (Q3/2017 - Q1/2019)

Một kế hoạch phát triển bao gồm tất cả các yếu tố (phương pháp kỹ thuật, hành chính, nhân sự và tài chính) sẽ được xây dựng cho các đơn vị ngành nước tham gia thí điểm dựa trên nhu cầu. Một chương tr.nh đào tạo cho nhân viên doanh nghiệp cũng sẽ được xây dựng. Đơn vị được chọn thí điểm có trách nhiệm cho các phát triển về cơ sở vật chất. Dự án sẽ hỗ trợ các đơn vị thí điểm bằng cách cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo.

Đầu ra 3.2: Sổ tay hướng dẫn phù hợp được chấp nhận bởi các Hội viên VWSA(Q3/2017 - Q1/2019)

Dựa trên các kinh nghiệm và kết quả đạt được qua chương tr.nh thí điểm, sổ tay Hỗ trợ doanh nghiệp Hội viên Ngành nước sẽ được biên soạn cho mục đích sử dụng của VWSA. Sổ tay này được biên soạn dựa trên các xem xét về vai trò và nguồn lực của VWSA và sẽ được ứng dụng như một công cụ đào tạo (Đầu ra 4.1). Sổ tay có thể được biên soạn riêng cho các đơn vị cấp nước và các đơn vị thoát nước. Bản Hướng dẫn sẽ được cập nhật khi có các nhu cầu phát sinh.

Kết quả 4: Nâng cao chất lượng dịch vụ các đơn vị Hội viên thông qua phổ biến, nhân rộng, chia sẻ kinh nghiệm và áp dụng

Mục đích chính của dự án là cải thiện chất lượng dịch vụ của các đơn vị doanh nghiệp Hội viên, với sự trợ giúp của Sổ tay, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo. Chương tr.nh đào tạo sẽ được biên soạn và thực hiện từ 2017 đến 2019. Đào tạo sẽ bao gồm các nội dung khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế của các đơn vị doanh nghiệp thành viên.

Đầu ra 4.1: Phổ biến và nhân rộng mô hình thí điểm thông qua các hoạt động của VWSA 

Sắp xếp các cuộc hội thảo và các chuyến công tác dựa trên kinh nghiệm thí điểm. Các khoá đào tạo bao gồm chủ yếu tập huấn nhóm và các bài trình bày về các giải pháp thực hành tốt nhất. Hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn cũng sẽ được cung cấp cho các đơn vị Hội viên.

Đầu ra 4.2: Chia sẻ kinh nghiệm của Phần Lan trong việc phát triển mạng lưới bảo vệ nguồn nước với các thành viên của VWSA

Kinh nghiệm của Phần Lan trong mạng lưới bảo vệ nguồn nước sẽ được chia sẻ trong các cuộc hội thảo và một trang web để chia sẻ kinh nghiệm và các chính sách đối thoại sẽ được triển khai.Tại buổi lễ, hai bên cũng cùng nhau bàn thêm về những khó khăn, thách thức và các giải pháp để phát triển doanh nghiệp và ngành nước một cách bền vững; Những nhu cầu và giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đối mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới cấp nước an toàn; Chiến lược đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. 

Với khởi đầu tốt đẹp, Hội CTNVN và FWF tin tưởng Dự án sẽ được triển khai thành công, góp phần tích cực cho sự phát triển ngành nước Việt Nam trong thời gian tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT TẠI LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN

 

 


 
Bài và ảnh: Hà Thắm

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]