Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Document type: Nghị định
Agency issued: Chính phủ         Download
Date Of Issued: Apr 10, 2019

Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Document type: Thông tư
Date Of Issued: Dec 29, 2017

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Document type: Nghị định
Agency issued: Chính phủ         Download
Date Of Issued: Jul 17, 2017

Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Document type: Nghị định
Agency issued: Chính phủ         Download
Date Of Issued: Jun 14, 2017

Thông tư 02/TTLB ngày 28/4/1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn Thông tư 02/TTLB ngày 28/4/1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Document type: Thông tư
Agency issued: Bộ Xây dựng         Download
Date Of Issued: Apr 28, 1997

Thông tư 03/1999/TTLT/BXD - BVGCP hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Agency issued: Bộ Xây dựng         Download
Date Of Issued: Jun 16, 1999

Thông tư số 104/2004/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Date Of Issued: Nov 8, 2004

Quyết định số 38/2005/QĐ - BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Document type: Quyết định
Agency issued: Bộ Tài chính         Download
Date Of Issued: Jun 30, 2005

Nghị định số 88/2007/NĐ - CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Document type: Nghị định
Agency issued: Chính phủ         Download
Date Of Issued: May 28, 2007

Nghị định số:117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Document type: Nghị định
Agency issued: Chính phủ         Download
Date Of Issued: Jul 11, 2007

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »